مدیرعامل

کوروش جایروند

 

مدیران شرکت

مطالعات ترافیک و حمل و نقل

وحید آین

کنترل کیفیت مصالح و مطالعات مسیر

علی نصرالله تبار

مطالعات مسیر و روسازی

روح الله معافی

نظارت

هاشم علی پور

مالی و اداری

حجت الله فعلی

 

کارشناسان و طراحان شرکت

ترافیک، روسازی و طرح هندسی

وحید حجت

علیرضا گلزاری

رضا ذهابیان

آذین صادقی

میثم ابدال

ایمنی راه

مصطفی زنگنه

مهدی سندگل

متره و برآورد

اشکان الهیاری

ابنیه فنی

رضا عالی زاده

معماری

اعظم میرزایی

محمد بی طمع خمیران

شهرسازی

منصور خاوندی

هیدرولوژی و هیدرولیک

مصطفی کولیوند

راه آهن

تورج جودی

نظارت عالیه

اکبر باصر

نظارت و برآورد

آرش موسیوند

کنترل پروژه

سام صدیقی

کارشناس شبکه و نرم افزار

سامان قاسمی

 
 

مسئول دفتر و روابط بین الملل

اعظم السادات میراحمدیان

 

افراد کلیدی:


مدیر بخش مطالعات ترافیک و حمل و نقل

وحید آین

مدیر بخش مطالعات ترافیک و حمل و نقل

مدیر بخش کنترل کیفیت مصالح، مطالعات مسیر و روسازی

علی نصراله تبار

مدیر بخش کنترل کیفیت مصالح، مطالعات مسیر و روسازی

مدير مطالعات مسیر و روسازی

روح اله معافی

مدير مطالعات مسیر و روسازی

مدیر بخش مالی و اداری

حجت الله فعلی

مدیر بخش مالی و اداری

سایر:


مطالعات ترافیک، روسازی و طرح هندسی

وحید حجت

مطالعات ترافیک، روسازی و طرح هندسی

مطالعات ترافیک و طرح هندسی

علیرضا گلزاری

مطالعات ترافیک و طرح هندسی

روسازی و طرح هندسی

میثم ابدال

روسازی و طرح هندسی

کارشناس ایمنی راه

مصطفی زنگنه

کارشناس ایمنی راه

مسئول متره و برآورد

اشکان الهیاری

مسئول متره و برآورد

طراح ابنیه فنی

رضا عالی زاده

طراح ابنیه فنی

کارشناس معماری

اعظم میرزایی

کارشناس معماری

کارشناس شهرسازی

منصور خاوندی

کارشناس شهرسازی

مطالعات هیدرولوژی

مصطفی کولیوند

مطالعات هیدرولوژی

کارشناس راه آهن

تورج جودی

کارشناس راه آهن

كارشناس نظارت عالیه

اکبر باصر

كارشناس نظارت عالیه

كارشناس  واحد کنترل پروژه

سام صدیقی

كارشناس واحد کنترل پروژه

مسئول دفتر و روابط بین الملل

اعظم السادات میر احمدیان

مسئول دفتر و روابط بین الملل

کارشناس معماری

محمد بی طمع خمیران

کارشناس معماری

کارشناس شبکه و نرم افزار

سامان قاسمی

کارشناس شبکه و نرم افزار