ایمنی و ترافیک

  • تدوین چارجوب سامانه مدیریت ایمنی راه
  • بازرسی ایمنی راه
  • طرح و اصلاح نقاط تصادف خیز
  • طراحی و جانمایی علایم
  • ارزیابی ایمنی راه
  • تدوین طرح اجرایی ایمنی راه
  • طرح ،اجرا و نظارت بر پروژه‌های ایمن سازی
  • طرح ایمنی مناطق عملیاتی
  • برگزاری دوره‌های آموزش مدیریت ایمنی و مهندسی ایمنی
  • تدوین جزوات آموزش ایمنی