تحقیق و توسعه و فناوری‌های نوین

  • معرفی فناوریهای نوین و مناسب در زمینه حمل ونقل و راه
  • امکان سنجی استفاده از فناوریهای نوین و مناسب در کشور
  • برگزاری دوره های آموزسی
  • اجرای میدانی فناوریهای مناسب