The regulations set geometric design

آیین نامه طرح هندسی راه های ایران

اساس آیین نامه ها بر مبنای دانشهای تجربی و علمی استوار است که این دانشها با گذر زمان و تکرار تجربه ها و تحقیقات جدید، کامل تر می گردد. پس لازم است برای هرچه پویاتر و بهینه تر شدن آیین نامه ها، هر چند سال یکبار مورد بازنگری قرار گیرند. در این راستا، معاونت نظارت راهبردی دفتر نظام فنی اجرایی با همکاری مهندسین مشاور فرا رهساز فن آیین نامه طرح هندسی راه ها(نشریه 161) را بازنگری نموده است. بدین منظور جهت ارزیابی نشریه161 بازنگری شده، از اساتید دانشگاهی، کارفرمایان پروژه های طراحی ، مشاوران و پیمانکاران راهسازی و افراد باتجربه و متخصص نظرخواهی می نماید. امید است با بهره گیری از نظرات شما، گامی ارزشمند جهت تکمیل و اصلاح آیین نامه طرح هندسی راه های ایران برداشته شود.