روسازی

  • طرح انواع روسازیهای آسفالتی و بتنی
  • ارتقای کیفیت فرآیند تولید مخلوط آسفالتی
  • طرح برنامه کنترل کیفیت / تضمین کیفیت
  • شناسایی معادن و ساماندهی معادن موجود مورد استفاده در تولید مخلوط آسفالتی
  • طرح انواع آسفالتهای گرم، سرد و حفاظتی
  • طرح بازیافت سرد و گرم
  • ارزیابی روسازی با استفاده از تجهیزات نوین
  • تهیه پایگاه داده روسازی