مدیریت زیرساختها و برنامه‌ریزی حمل و نقل

  • تدوین چارچوب سامانه های مدیریت زیرساختها و نگهداری مانند روسازی ،پل و ...
  • تدوین چارچوب مدیریت یکپارچه راه
  • پیاده سازی سامانه های مدیریت زیرساختها
  • تدوین چارچوب سامانه مدیریت منابع
  • تدوین طرح جامع حمل و نقل
  • تدوین طرح اجرایی در زمینه موضوعات حمل و نقل
  • انجام مطالعات ترافیکی و امکان سنجی توسعه شبکه حمل و نقل جاده‌ای
  • مطالعات امکان‌سنجی و توجیه اقتصادی طرحهای حمل و نقل
  • اقتصاد حمل و نقل