عمليات اجرايي احداث آزادراه مشهد - چناران

این آزادراه، به طول تقریبی 120 کیلومتر شامل طراحی، مطالعات، آزادسازی مسیر،  احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص، نگهداری و بهره برداری از آن نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت اقدام نماید که درگام اول مقرر گردید آزادراه مشهد چناران با مشارکت آستان قدس رضوی و وزارت راه طی مدت زمان 36 ماه احداث گردد.
 مسیر مصوب آزادراه به طول 500+54 کیلومتر  از میدان نمایشگاه مشهد شروع گردیده و از مجتمع ورزشی ثامن الائمه عبور می نماید و در محدوده شهر گلبهار از بخش جنوبی آن عبور نموده و به کنارگذر چناران متصل می گردد.

با احداث آزادراه مشهد-چناران ، ضمن اضافه‌شدن تعداد راه‌هاي ارتباطي شهر مقدس مشهد به دو مسير(آزادراه و بزرگراه)، باعث تفكيك ترافيك برونشهري و حومه شهري  خواهد شد. همچنین سبب  بهبود شبكه راه‌هاي منطقه‌اي، ملي و باعث ايجاد جاذبه‌هاي مناسبي براي ترانزيت كالا خواهد شد.

 آزادراه مشهد-چناران ارتباط شهرهای مهمی چون قوچان، چناران، بجنورد و اسفراین را با شهر مشهد برقرار می‌سازد. مسیر ارتباطی مشهد با دو پایانه مرزی باجگیران و لطف آباد نیز از این آزادراه می گذرد که بر اهمیت مسیر می‌افزاید. آزادراه مشهد-چناران سبب تسهیل تردد وسایل نقلیه، کاهش تصادفات، کاهش زمان سفر و بهبود وضعیت دسترسی مسافران خواهد شد

سرمایه پذیر

شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

سرمایه گذار

آستان قدس رضوی