Services

حوزه فعالیت ها

توانمندیهای مهندسین مشاور فرا رهساز فن: مدیریت زیرساختها و برنامه‌ریزی حمل ونقل ، تحقیق وتوسعه وفناوری‌های نوین ،ایمنی وترافیک ،طرح هندسی و ابنیه ،روسازی ،نظارت و کنترل پروژه ...

 

نظارت و کنترل پروژه

بیشتر بدانید

 

تحقیق و توسعه و فناوری‌های نوین

بیشتر بدانید

 

طرح هندسی و ابنیه

بیشتر بدانید

 
 

ایمنی و ترافیک

بیشتر بدانید

 

مدیریت زیرساختها و برنامه‌ریزی حمل و نقل

بیشتر بدانید

 

روسازی

بیشتر بدانید