مدیرعامل

مهندس کوروش جایروند

 

مدیران شرکت

مطالعات ترافیک و حمل و نقل

دکتر وحید آین

کنترل کیفیت مصالح و مطالعات مسیر

دکتر علی نصرالله تبار

نظارت- پیمان رسیدگی

دکترصابر بادرودی

 

کارشناسان و طراحان شرکت

ترافیک، روسازی و طرح هندسی

 مهندس وحید حجت

مهندس علیرضا گلزاری

مهندس حسین ملکی

مهندس میثم ابدال

ایمنی راه

مهندس مصطفی زنگنه

ابنیه فنی

مهندس رضا عالی زاده

 

طراح پل

مهندس سینا قاسمی

مهندس رضا احمدی فرد

معماری

مهندس اعظم میرزایی

شهرسازی

مهندس منصور خاوندی

هیدرولوژی و هیدرولیک

مهندس مصطفی کولیوند

راه آهن

مهندس تورج جودی

مسئول آزمایشات

مهندس قدرت الله قمصری

کنترل پروژه

مهندس سام صدیقی

کارشناس شبکه و نرم افزار

مهندس سامان قاسمی

معماری و نقشه کش عمران

مهندس بهروز باسامی

 
 

مسئول دفتر و روابط بین الملل

اعظم سادات میراحمدیان

 

افراد کلیدی:


مدیر بخش مطالعات ترافیک و حمل و نقل

وحید آین

مدیر بخش مطالعات ترافیک و حمل و نقل

مدیر بخش کنترل کیفیت مصالح، مطالعات مسیر و روسازی

دکتر علی نصراله تبار

مدیر بخش کنترل کیفیت مصالح، مطالعات مسیر و روسازی

مدیر بخش نظارت و پیمان و رسیدگی

دکتر صابر بادرودی

مدیر بخش نظارت و پیمان و رسیدگی

سایر:


کارشناس مطالعات ترافیک، روسازی و طرح هندسی

وحید حجت

کارشناس مطالعات ترافیک، روسازی و طرح هندسی

مسئول  واحد کنترل پروژه

سام صدیقی

مسئول واحد کنترل پروژه

کارشناس روسازی و طرح هندسی

میثم ابدال

کارشناس روسازی و طرح هندسی

کارشناس ایمنی راه

مصطفی زنگنه

کارشناس ایمنی راه

طراح ابنیه فنی

رضا عالی زاده

طراح ابنیه فنی

کارشناس معماری

اعظم میرزایی

کارشناس معماری

کارشناس شهرسازی

منصور خاوندی

کارشناس شهرسازی

کارشناس مطالعات هیدرولوژی

مصطفی کولیوند

کارشناس مطالعات هیدرولوژی

کارشناس راه آهن

تورج جودی

کارشناس راه آهن

مسئول دفتر و روابط بین الملل

اعظم سادات میر احمدیان

مسئول دفتر و روابط بین الملل

کارشناس معماری

محمد بی طمع خمیران

کارشناس معماری

کارشناس شبکه و نرم افزار

سامان قاسمی

کارشناس شبکه و نرم افزار

کارشناس مطالعات ترافیک و طرح هندسی

علیرضا گلزاری

کارشناس مطالعات ترافیک و طرح هندسی

معماری و نقشه کش عمران

بهروز باسامی

معماری و نقشه کش عمران